Contributie

Tiona vraagt een contributie van € 35,- per jaar (bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering). Dit bedrag  wordt geïnd  via automatische incasso. Hiervoor vul je bij aanvang van je lidmaatschap een machtigingsformulier in. Er wordt 2 x jaar een bedrag van € 17,50 van je rekening afgeschreven.  Bij beëindiging van je lidmaatschap vul je een formulier in om je machtiging in te trekken. Je kan 2 x per jaar opzeggen: voor 1 januari of voor 1 juli.  De formulieren zijn te verkrijgen bij de leden van het dagelijks bestuur.
Andere betalingen kun je doen via storting op bankrekening NL13 RABO 0143 1000 41 t.n.v. Tiona (reden + je naam en adres vermelden).

Tiona verschaft elk nieuw lid een liederenbundel voor een bedrag van € 15,- . Deze map houdt men in eigen bezit.