Dagelijks bestuur bestaat uit:

– voorzitter: Cinny van Hoogstraten – Tel.: 0486 – 464257
– secretaris: Jos Cornelissen – Tel.: 0486 – 461648
– penningmeester: Corry van Schaijk – Tel.: 06-51820067

Overige bestuursleden:

– lid: Nellie van Ballegooij
– lid: Alaine Spierings
– lid: Thea Potjes
– lid: Walter van de Pas

Taakverdeling bestuursleden Tiona per juli 2020

De taken die het meest bij de functie horen staan als eerste genoemd.

Voorzitter Cinny:

 • Leiding geven aan de vereniging
 • Opstelling agenda bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering
 • Vertegenwoordiging van de vereniging, naar buiten
 • Toezien dat bestuursleden hun functie naar behoren uitvoeren
 • E-mail communicatie met de leden (informatie, nieuwe liederen e.d.) met assistentie van Nellie
 • Contactpersoon voor De Potter, samen met Walter
 • Postadres van de vereniging
 • Verzorging ingekomen en uitgaande post, onder meer verspreiding naar relevante bestuursleden
 • Bijhouden van het actuele, lopende bestuursarchief, met assistentie van Nellie
 • Beheer van het oude, ‘slapende’ papieren bestuursarchief
 • Inwerken nieuwe bestuursleden
 • Assistentie Corry bij redactie Nieuwsbrief
 • Organisatie Smartiesfestival, samen met Alaine en Thea, assistentie van Walter
 • Onderhoud Facebookpagina
 • Organisatie nieuwjaarsreceptie
 • PR, samen met Jos

Secretaris Jos

 • Verzorging notulen van alle vergaderingen
 • Huishoudelijk reglement en statuten
 • Contact met Ellen vanuit het bestuur
 • Contact met muziekcommissie, samen met Alaine
 • Organisatie optredens, met alle daarbij horende werkzaamheden, incl. verzorging archief optredens, samen met Walter
 • Organisatie podiumavond, samen met Walter
 • PR, samen met Cinny
 • Assistentie Corry m.b.t. lokale nieuwssites

Penningmeester  Corry

 • Financiële verantwoording, incl. toelichting bij de A.L.V.
 • Innen van contributies (via automatische machtiging – behalve bij erkende uitzonderingen)
 • Doen van betalingen per bank of kas
 • Bijhouden van kas- en bankboek
 • Bijhouden financieel archief
 • Bijhouden en beheer digitaal archief (extra harde schijf bij Alaine)
 • Opmaken van de begroting, halfjaar/ kwartaaloverzicht en de jaarrekening
 • Contact met Kamer van Koophandel (bv. bij nieuwe bestuursleden)
 • Ledenadministratie (e-mail adreswijzigingen aan Cinny en Nellie doorgeven)
 • Beheer wachtlijst
 • Regeling instroom nieuwe leden, met terugkoppeling naar Thea
 • Redactie website, assistentie vacature
 • Redactie nieuwsbrief, assistentie van Cinny
 • Onderhoud lokale nieuwssites, assistentie van Jos
 • Commissie THV, samen met Jan de Leur

Nellie

 • Beheer foto-archief
 • Regelen foto’s bij activiteiten, evt. m.b.v. Jan v.B.
 • Bijhouden en beheer knipselarchief
 • Lief en leed van de leden
 • Verzorging jaarlijkse attentie voor muzikanten / dirigente
 • Assistentie E-mail communicatie met de leden, samen met Cinny (m.b.v. Jan v.B.)
 • Assistentie Cinny bij ordenen archief
 • Coordinatie commissie Helpende Handen
 • Organisatie Sinterklaasavond, samen met Alaine en Thea
 • Regelen verslagen van optredens voor de nieuwsbrief

Alaine

 • Contactpersoon muziekcommissie samen met Jos
 • Beheer extra harde schijf digitaal archief van Corry
 • Organisatie korenmiddag samen met Thea en Walter
 • Organisatie Smartiesfestival, samen met Cinny en Thea (en Walter)
 • Organisatie jaarlijks etentje van bestuur etc., samen met Thea
 • Organisatie Sinterklaasavond, samen met Nellie en Thea

Thea

 • Organisatie korenmiddag samen met Alaine en Walter
 • Organisatie Sinterklaasavond, samen met Alaine en Nellie
 • Organisatie Smartiesfestival, samen met Cinny en Alaine (en Walter)
 • Organisatie jaarlijks etentje van bestuur etc., samen met Alaine
 • Zorg voor liederenmappen voor nieuwe leden
 • Verkoop liederenmappen en optreed mapjes

Walter

 • Communicatie met de LOVOK
 • Regeling met Buma / Stemra, in overleg met Ellen
 • Verzekeringen
 • Organisatie Korenmiddag, samen met Alaine en Thea
 • Assistentie Smartiesfestival, samen met Cinny, Alaine en Thea
 • Contactpersoon de Potter, samen met Cinny
 • Coördinatie inrichting zaal bij activiteiten
 • Contactpersoon Leon van Zuylen (geluid)
 • Organisatie optredens, samen met Jos
 • Organisatie podiumavond, samen met Jos

Voor alle bestuursleden geldt:

 • De taken die een bestuurslid op zich neemt zijn haar / zijn eerste verantwoordelijkheid. Men houdt zich daarbij aan de afspraken hierover in het bestuur. En als men om een of andere reden een taak niet kan uitvoeren heeft men de verantwoordelijkheid om te regelen dat de taak wordt overgenomen door een ander bestuurslid dan wel dat het bestuur weet dat men het niet kan doen
 • Andere bestuursleden nemen een taak ook niet over zonder overleg met betrokkene.
 • Overigens blijft de uitvoering van het gehele takenpakket wel de verantwoordelijkheid van het hele bestuur. Dat betekent dat het bestuur steeds goed geïnformeerd wordt en waar nodig gerechtigd is bij te sturen. Dat betekent ook dat naar de leden toe eenheid wordt uitgestraald.
 • Andere bestuursleden kunnen op verzoek van het verantwoordelijk bestuurslid wel gevraagd worden mee te denken dan wel hand/ en spandiensten te verrichten.
 • In principe is iedereen aanwezig om 19.30 u. bij de repetities, tbv verspreiding van info e.d. en vraagbaak voor leden. Als bestuursleden niet aanwezig kunnen zijn bij een repetitie of pas later kunnen komen laten ze dit tijdig (dwz uiterlijk een dag tevoren) weten aan de andere bestuursleden via de e-mail.

De muziekcommissie bestaat uit:

De commissie “Helpende Handen” bestaat uit:

De kascommissie bestaat uit:

Jan Spanjers (geen foto)

De THV-ers (Tiona Hulp Verleners) zijn:

Rooster van aftreden bestuursleden

Zie voor de regels het Huishoudelijk Reglement (maart 2012), art. 4.3

Bestuurslidsindsafgetreden en herbenoemdjaar van aftreden
Cinny van Hoogstraten (DB)20012009-2013-2017-20212025
Corry van Schaijk (DB)20112015 – 20192023
Jos Cornelissen (DB)20112015 – 20192023
Nellie van Ballegooij201220202024
Alaine Spierings201620202024
Thea Potjes201620202024
Walter van de Pas20202024